قوانین سایت

لطفا قبل از استفاده از وب سایت، قوانین و شرایط استفاده از آن را به دقت مطالعه نمایید. با بازدید از این سایت، شما مشخص می کنید که شرایط این قرارداد را پذیرفته اید و به مفاد آن آگاه هستید. علاوه بر این مفاد، این سایت از تمامی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران تبعیت می نماید. اگر با این شرایط و قوانین موافق نیستید لطفا به بازدید از سایت خاتمه دهید.


تمام نظرها، بازخوردها، اطلاعات یا مطالب ارائه شده از طریق این سایت یا همراه با آن، غیرمحرمانه تلقی شده و پس از درج از طرف شما متعلق به ما می باشد. با ارائه نظر، اطلاعات، بازخوردها یا هر گونه مطلب، در واقع حق استفاده، کپی، اصلاح، نمایش، عدم نمایش و پخش این مطالب را به رایگان در اختیار ما قرار می دهید و می توانیم بطور نامحدود این مطالب را به عناوین و اشکال مختلف مورد استفاده قرار دهیم.

شما با علم به این موضوع که خرید شما قابل بازگشت نیست از این سایت خرید میکنید.

ما میکوشیم اطلاعات مفید، صحیح و بروز در اختیار شما قرار دهیم. از این رو، تلاش کرده ایم اطلاعات و مطالب دقیقی در این سایت ارائه کنیم، اما هیچ مسئولیتی برای صحت و کامل بودن این اطلاعات یا مطالب بر عهده نمی گیریم. در هر زمان مختاریم محتوای هریک از اطلاعات یا مطالب موجود در این وب سایت و یا محصولات شرح داده شده در آن را بدون اطلاع قبلی به کاربران، تغییر دهیم. با این حال هیچ تعهدی برای بروز رسانی اطلاعات یا مطالب وب سایت و در نتیجه تاریخ گذشته بودن آنها، بر عهده نمی گیریم.

ما هر زمان که لازم بدانیم میتوانیم بدون اطلاع قبلی تمام یا قسمتی از قوانین سایت را تغییر دهیم و این به عهده استفاده کنندگان از سایت است که با مرور این قوانین در جریان آخرین تغییرات قرار بگیرند.

با تشکر از شما